• Dženana Delić - učiteljica I-1

 •  

   

  Dženana Delić rođena 21.10.1987. godine u Sarajevu i učiteljica u prvom razredu. Osnovnu i srednju Učiteljsku školu završila je u Sarajevu.

  Završila je prvi ciklus u trajanju od četiri godine / osam semestara na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu. Time stekla stručno zvanje BACHELOR RAZREDNE NASTAVE. Nakon toga je završila i drugi ciklus na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu i stekla stručno zvanje MAGISTAR RAZREDNE NASTAVE.

   

  Svoje radno iskustvo je stekla u osnovnim školama u Sarajevu, kao i u

  predškolskim ustanovama, gdje je u periodu od 2015. do 2017. bila i direktor igraone „ Minions“.

   

  Također se potpisuje i kao autor vježbankih za djecu ( dodatak nastavi) „ Bubamara 1 i 2 „ i „ Bubamara 3 i 4 „ 2018. godine.

   

  Moto njenog rada je: „ Naučiti đake da stvaraju, pustimo ih da maštaju. Učitelj je tu da ih ohrabri da se okušaju u nečemu novom, da im omogući uslove da usvajaju nova znanja i da briljiraju u sasvim novom polju. „

   

   

  Predmeti koje učenici izučavaju u prvom razredu:

   

  Bosanski jezik i književnost

  Prvo polugodište prvog razreda bazirano je na razvoju govora. Učenici tokom prvog polugodišta ovladaju glasovnom analizom riječi i pripreme se za pisanje štampanih slova. U drugom polugodištu učenici usvajaju štampana slova latinice (velika i mala), čitaju i  radi se na razumijevanju pročitanog u skladu sa individualnim razvojem učenika.

   

  Matematika

  Cilj nastave matematike u prvom razredu devetogodišnje osnovne škole je odgajanje i obrazovanje učenika na osnovu formiranja osnovnih matematičkih pojmova i usvajanju sadržaja kao što su uspoređivanje predmeta po osobinama i uzajamnom položaju (odnosu), mjerenje veličina, mjerne jedinice, prirodni brojevi do 10, relacije među njima, te operacije sabiranja i oduzimanja.        

   

   

  Moja okolina

  Upoznavanje živog i materijalnog svijeta kroz igru - istraživačkog, logičkog i praktičnog karaktera, kroz aktivnu komunikaciju i odnos prema sadržajima učenja u neposrednoj okolini. Podstiče se i razvija stvaralačka mašta i stvaralačko mišljenje. Učenici se upoznaju sa školom, godišnjim dobima, biljkama i životinjama, upoznaju se sa vrstama saobraćajnih sredstava, te osposobljavaju za sigurnost u saobraćaju. Učenici uče o kulturi komunikacije s odraslima i vršnjacima u socijalnom okruženju, razvijaju i njeguju kulturne, higijenske i radne navike.

      

  Muzička/glezbena kultura

   

  Muzička/Glazbena kultura ima za cilj buđenje interesa, ljubavi i razvoj pozitivnog odnosa prema muzici.

  Individualno, grupno i kolektivno muziciranje djeca  se osamostaljuju i socijaliziraju. Podstiče se, razvija i njeguje dječija kreativnost u muzici. Upoznavanjem karakterističnih narodnih pjesama razvija se  ljubav prema muzičkoj i kulturnoj baštini BiH i domovini. Kod djece se podstiče razvoj trajnih interesa i ljubav prema muzici kako bi ona postala njihova trajna potreba.

   

   

  Likovna kultura

  Na časovima likovne kulture kod učenika se  razvijaju sposobnosti posmatranja, uočavanja, zaključivanja, snalažljivosti, te kreativno, konkretno i apstraktno mišljenje i mašta. Orijentaciji u prostoru i predstavljanju prostornih odnosa. Učenici treba da  usvoje elementarne pojmove i savladaju osnovne vještine pri upotrebi materijala i sredstava.   Tjelesni i zdravstveni odgoj

  Kroz nastavu Tjelesnog i zdravstvenog odgoja dijete usvaja osnovna znanja o zdravlju, stiče navike i vještine, ali i uči kako da ih primijeni u životu. Dijete uči kako da postane fizički spremno, lično predano u dnevnoj fizičkoj aktivnosti. Zadatak nastave Tjelesne i zdravstvene kulture jeste promovisanje pozitivnih socijalnih interakcija, svrsishodne i humane primjene psihomotoričkih sposobnosti, motoričkih znanja, vještina i navika.

   

   


   

   

 •  
 •  
 •  
Osnovna škola "Mehmed Handžić"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111
Mobitel: (062) 757-557
Email: info@osmh.edu.ba