• Dobrodošli u I razred

 •  

  I-1 razred:


  Edita Marevac je rođena 18.07.195. godine u Sarajevu i učiteljica je prvog razreda. Osnovnu i srednju školu završila je u Sarajevu.  

  Nakon prvog ciklusa studija, 2018. godine završava i II ciklus studija, te stiče zvanje magistar razredne nastave. Iste godine polaže i stručni ispit, čime stiče pravo na samostalan odgojno – obrazovni rad.

  Dosadašnje iskustvo je stekla radeći u nekoliko osnovnih škola u rodnom gradu.

  Moto njenog rada je: „Obrazovanje je najmoćnije oružje koje se može iskoristiti za mijenjanje svijeta.“ 

  Predmeti koje učenici izučavaju u prvom razredu:

   

  Bosanski jezik i književnost

  U prvom polugodištu prvog razreda s učenicima se radi na razvoju govora. Učenici tokom prvog polugodišta ovladaju glasovnom analizom riječi i pripreme se za pisanje štampanih slova. U drugom polugodištu učenici usvajaju štampana slova latinice (velika i mala), čitaju i  radi se na razumijevanju pročitanog u skladu sa individualnim razvojem učenika.

   

  ‘’Ukoliko se obraćaš čovjeku na jeziku koji razumije, to ide u njegovu glavu. Ukoliko mu se obraćaš na maternjem jeziku, to ide u njegovo srce’’ N.Mendela


   

  Matematika

  Cilj nastave matematike u prvom razredu devetogodišnje osnovne škole je odgajanje i obrazovanje učenika na osnovu formiranja osnovnih matematičkih pojmova i usvajanju sadržaja kao što su uspoređivanje predmeta po osobinama i uzajamnom položaju (odnosu), mjerenje veličina, mjerne jedinice, prirodni brojevi do 10, relacije među njima, te operacije sabiranja i oduzimanja.        

   

  ‘’Dobra odluka se bazira na znanju – ne na brojkama.’’ Platon

   

  Moja okolina

  Upoznavanje živog i materijalnog svijeta kroz igru - istraživačkog, logičkog i praktičnog karaktera, kroz aktivnu komunikaciju i odnos prema sadržajima učenja u neposrednoj okolini. Podstiče se i razvija stvaralačka mašta i stvaralačko mišljenje. Učenici se upoznaju sa školom, godišnjim dobima, biljkama i životinjama, upoznaju se sa vrstama saobraćajnih sredstava, te osposobljavaju za sigurnost u saobraćaju. Učenici uče o kulturi komunikacije s odraslima i vršnjacima u socijalnom okruženju, razvijaju i njeguju kulturne, higijenske i radne navike.

   

  ‘’Privikni se na ritam prirode, njena tajna je strpljenje.’’ R.W.Emerson


  Muzička/glezbena kultura

   

  Cilj nastave predmeta Muzička/Glazbena kultura je buđenje interesa, ljubavi i razvoj pozitivnog odnosa prema muzici, otkrivanje i razvoj senzibiliteta i muzikalnosti, te dječijih kreativnih i estetskih sposobnosti.

  Kroz individualno, grupno i kolektivno muziciranje djeca  se osamostaljuju i socijaliziraju. Podstiče se, razvija i njeguje dječija kreativnost u muzici. Upoznavanjem karakterističnih narodnih pjesama razvija se  ljubav prema muzičkoj i kulturnoj baštini BiH i domovini. Kod djece se podstiče razvoj trajnih interesa i ljubav prema muzici kako bi ona postala njihova trajna potreba.

   

   

  Likovna kultura

  Na časovima likovne kulture kod učenika se  razvijaju sposobnosti posmatranja, uočavanja, zaključivanja, snalažljivosti, te kreativno, konkretno i apstraktno mišljenje i mašta. Radi se na orijentaciji u prostoru i predstavljanju prostornih odnosa. Učenici treba da  usvoje elementarne pojmove i savladaju osnovne vještine pri upotrebi materijala i sredstava. 


  Tjelesni i zdravstveni odgoj

  Briga o zdravlju djeteta osnovni je princip na kojem se zasnivaju sadržaji Tjelesnog i zdravstvenog odgoja u prvom razredu osnovne škole. Tom je principu sve podređeno. U ovom nastavnom predmetu dijete usvaja osnovna znanja o zdravlju, stiče navike i vještine, ali i uči kako da ih primijeni u životu. Dijete uči kako da postane fizički spremno, lično predano u dnevnoj fizičkoj aktivnosti. Zadatak nastave Tjelesne i zdravstvene kulture jeste promovisanje pozitivnih socijalnih interakcija, svrsishodne i humane primjene psihomotoričkih sposobnosti, motoričkih znanja, vještina i navika

   ‘’Vaša djeca nisu vaša djeca. Ona dolaze kroz vas, al ne od vas. I premda su sa vama, ne pripadaju vama. Možete im dati svoju ljubav, ali ne i svoje misli. Jer oni imaju vlastite misli.’’  I-2 razred:

  Selma imamović rođena  je 5. decembra 1990. godine u Sarajevu. Osnovnu školu i V gimnaziju završava također u rodnom gradu. Magistrirala je razrednu nastavu na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu.

  Tokom gimnazijskih dana bila je član nevladine organizacije, gdje počinje njen angažman u radu sa mladim ljudima. Napreduje u zvanju edukatora i trenera vršnjačke edukacije.

  Kao student je volontirala u J.U. Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica“ i u Udruženju „Dajte nam šansu“. Tamo je stekla iskustvo u radu sa djecom sa različitim poteškoćama u razvoju.

  Nakon završenog fakulteta radila je u više škola na području Kantona Sarajevo. Lako se prilagođava u novoj sredini i na različite uslove rada.

  Angažman u O.Š. „Mehmed Handžić“ započinje u školskoj 2019/2020.godini kao učiteljica u V razredu.

  Moto kojim se vodi je: „Dječiji um je um koji upija“ - Montessori Marija.

   

  Djeca kao spužve upijaju sve informacije i oblike ponašanja koja im se prezentuju. Primarna uloga učitelja je da učenicima bude od pomoći u razvoju svih njihovih fizičkih i psihičkih potencijala te da im pomogne u dostizanju individualnog maksimuma. Stoga smo mi učitelji temelj njihovog cjeloživotnog odgoja i obrazovanja, pa tako trebamo i djelovati.

   

  Predmeti koje učenici izučavaju u prvom razredu:

   

  Bosanski jezik i književnost

  U prvom polugodištu prvog razreda s učenicima se radi na razvoju govora. Učenici tokom prvog polugodišta ovladaju glasovnom analizom riječi i pripreme se za pisanje štampanih slova. U drugom polugodištu učenici usvajaju štampana slova latinice (velika i mala), čitaju i  radi se na razumijevanju pročitanog u skladu sa individualnim razvojem učenika.


  Matematika

  Cilj nastave matematike u prvom razredu devetogodišnje osnovne škole je odgajanje i obrazovanje učenika na osnovu formiranja osnovnih matematičkih pojmova i usvajanju sadržaja kao što su uspoređivanje predmeta po osobinama i uzajamnom položaju (odnosu), mjerenje veličina, mjerne jedinice, prirodni brojevi do 10, relacije među njima, te operacije sabiranja i oduzimanja.       

   

  Moja okolina

  Upoznavanje živog i materijalnog svijeta kroz igru - istraživačkog, logičkog i praktičnog karaktera, kroz aktivnu komunikaciju i odnos prema sadržajima učenja u neposrednoj okolini. Podstiče se i razvija stvaralačka mašta i stvaralačko mišljenje. Učenici se upoznaju sa školom, godišnjim dobima, biljkama i životinjama, upoznaju se sa vrstama saobraćajnih sredstava, te osposobljavaju za sigurnost u saobraćaju. Učenici uče o kulturi komunikacije s odraslima i vršnjacima u socijalnom okruženju, razvijaju i njeguju kulturne, higijenske i radne navike.


  Muzička/glezbena kultura

  Cilj nastave predmeta Muzička/Glazbena kultura je buđenje interesa, ljubavi i razvoj pozitivnog odnosa prema muzici, otkrivanje i razvoj senzibiliteta i muzikalnosti, te dječijih kreativnih i estetskih sposobnosti.

  Kroz individualno, grupno i kolektivno muziciranje djeca  se osamostaljuju i socijaliziraju. Podstiče se, razvija i njeguje dječija kreativnost u muzici. Upoznavanjem karakterističnih narodnih pjesama razvija se  ljubav prema muzičkoj i kulturnoj baštini BiH i domovini. Kod djece se podstiče razvoj trajnih interesa i ljubav prema muzici kako bi ona postala njihova trajna potreba.


  Likovna kultura

  Na časovima likovne kulture kod učenika se  razvijaju sposobnosti posmatranja, uočavanja, zaključivanja, snalažljivosti, te kreativno, konkretno i apstraktno mišljenje i mašta. Radi se na orijentaciji u prostoru i predstavljanju prostornih odnosa. Učenici treba da  usvoje elementarne pojmove i savladaju osnovne vještine pri upotrebi materijala i sredstava. 


  Tjelesni i zdravstveni odgoj

  Briga o zdravlju djeteta osnovni je princip na kojem se zasnivaju sadržaji Tjelesnog i zdravstvenog odgoja u prvom razredu osnovne škole. Tom je principu sve podređeno. U ovom nastavnom predmetu dijete usvaja osnovna znanja o zdravlju, stiče navike i vještine, ali i uči kako da ih primijeni u životu. Dijete uči kako da postane fizički spremno, lično predano u dnevnoj fizičkoj aktivnosti. Zadatak nastave Tjelesne i zdravstvene kulture jeste promovisanje pozitivnih socijalnih interakcija, svrsishodne i humane primjene psihomotoričkih sposobnosti, motoričkih znanja, vještina i navika

   

   


 •  
 •  
 •  
Osnovna škola "Mehmed Handžić"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111
Mobitel: (062) 757-557
Email: info@osmh.edu.ba