• Dobrodošli u V razred


 • Berina Đozo je učiteljica IV-1 razreda. Rođena je 25. juna 1990. godine u Sarajevu. Studij razredne nastave završila je na Pedagoškom fakultetu u rodnom gradu. Magistarski rad pod nazivom “Poteškoće učitelja u ocjenjivanju učeničkih pismenih radova i usmenih odgovora” odbranila je 2014. godine. Prvo radno iskustvo, u vidu pripravničkog staža, ostvarila je u Osnovnoj školi “Pofalići”, nakon čega je radila u još nekoliko osnovnih škola u Sarajevu.

  Bavi se pisanjem priča za djecu, a neke od njih su i nagrađene. Stručni rad s kojim je uzela učešće u okviru "Susreta Aida Korjenić", osvojio je prvo mjesto, te je isti uvršten u Zbornik radova.

  U radu sa učenicima vodi se Senekinom izrekom: “Kad poučavamo druge, učimo i sami.”

  Kao razredni učitelj u OŠ “Mehmed Handžić”, u trećem razredu realizovat će obavezne nastavne predmete predviđene Nastavnim planom i programom i to: Bosanski jezik i književnost; Matematika; Moja okolina; Muzička/glazbena kultura; Likovna kultura; Tjelesni i zdravstveni odgoj; Informatika .

   

  Predmeti koje izučavamo u petom razredu su:


  BOSANSKI/HRVATSKI/SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

  -         Čitanje u funkciji razumijevanja sadržaja, doživljaja estetskih i etičkih vrednota teksta

  -         Razvijanje sposobnosti izražavanja misli, osjećanja, stavova logički strukturiranim i gramatički tačnim rečenicama uz uvažavanje kompozicijskih cjelina u pisanom radu

  -         Usvajanje znanja o jeziku, zakonitosti, pravila i normi b/h/s jezika

  -         Razvijanje jezičko-komunikacijskih sposobnosti, osvješćivanje važnosti korektnog i lijepog govora u usmenoj i pisanoj formi

  -         Ovladavanje terminologijom važnom za snalaženje u svijetu filma, radija, televizije, štampe

  -         Lektirom razvijati sposobnost samostalnog čitanja i izražavanja doživljaja književnih djela, kao i sposobnost procjene djela i poruke, zauzimanje stave

  MATEMATIKA

  Sva pravila i zakonitosti o brojevima i računskim radnjama iz prve hiljade uvode se i provjeravaju i u skupu brojeva prvog miliona odnosno u skupu brojeva N0. I ovdje će se koristiti sva tri pristupa: skupovni, brojni i perceptivno predodžbeni, ali sa dominacijom brojnog pristupa.

  -         Računske operacije u prvom milionu

  -         Ugao i trougao

  -         Mjerenja i računanja

  PRIRODA

            Priroda je novi nastavni predmet u V razredu devetogodišnje osnovne škole. Njegove specifičnosti se ogledaju u mogućnostima objedinjavanja i povezivanja prirodoslovnih cjelina koje se odnose na različita područja prirode i svijeta u širem smislu riječi. Stoga PRIRODA, kao malo koji predmet u cjelokupnom školovanju, doprinosi stvaranju učenikove cjelovite slike o svemu što nas okružuje u svijetu. To okruženje je potrebno spoznavati sa aspekta bioloških, hemijskih i fizikalnih procesa.

  DRUŠTVO

  -         U ovom razredu učenici će proširiti stečena znanja o  domovini, kulturološkim razlikama koje postoje u našoj Bosni i Hercegovini. Također, učenici će posebno učiti i o uređenju naše zemlje,  te kulturno-historijskim spomenicima koje karakteriziraju njeno područje.

  LIKOVNA KULTURA

  -        Likovna kultura u V razredu, podrazumijeva početak sintetičkog koncipiranja vizuelnog doživljaja, povezivanje novih vizuelnih iskustava sa prethodno stečenim znanjem, bogaćenje novim likovnim sadržajima i likovnim iskustvima, nivoom usvojenog doživljavanja likovne umjetnosti.

   MUZIČKA/GLAZBENA KULTURA

  U ovom razredu pored rada na razvoju muzikalnosti i trajnih interesa i ljubavi prema muzici, raditi vrlo seriozno na osvještavanju i korištenju ranije usputno usvojenih italijanskih muzičkih termina u muzičkom opismenjavanju.

  TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ

  -         Osnovni cilj tjelesnog i zdravstvenog odgoja je osposobiti učenike za primjenu osnovnih kinezioloških znanja i kinezioloških iskustava - koja će im omogućit samostalno tjelesno vježbanje u funkciji usavršavanja psihomotornih i funkcionalnih sposobnosti i stimuliranja normalnog rasta i razvoja, a sve to u interesu njegovanja i zaštite zdravlja i opće dobrobiti učenika.

   

   

 •  
 •  
 •  
Osnovna škola "Mehmed Handžić"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111
Mobitel: (062) 757-557
Email: info@osmh.edu.ba