• Smart program

 •  

  Nakon programa cjelodnevne nastave, koji se završava u 15:00h, OŠ „Mehmed Handžić“ učenicima nudi razne aktivnosti gdje mogu da otkriju i usavrše svoje individualne sklonosti i sposobnosti. Naziv ovog programa je SSMARTI, što je akronim za oblasti iz kojih se učenicima nude razne aktivnosti, a te oblasti su Sport, Science (prirodne nauke), Muzika, Art (umjetnost) i Informatika.

  Želja nam je, a ujedno i cilj ovog programa, da učenici koji ostaju nakon završetka nastave, ostatak vremena u školi provedu na ugodan, zanimljiv i koristan način.


   

  PROGRAM

  VJEŠTINE


  Džudo je japanska borilačka vještina i olimpijski sport nastao kao skup izabranih tehnika iz džiju-džicua. U to vrijeme, džiju-džicu je u Japanu bilo zajedničko ime za sve borilačke vještine (udaračke i hrvačke). Džudo se trenira u specijalnoj vrsti kimona koja se zove džudogi (Gi na japanskom znači odjeća). Veže se debelim pojasem koji odgovara džudokinom rangu, a naziva se Obi. U sklopu ove aktivnosti, djeca se upoznavaju sa osnovnim elementima ovog sporta,  te se spremaju za polaganje ispita na kraju školske godine.

  Ove aktivnosti se odvijaju na način skupnog muziciranja. Uz kvalitetno i organizovano provođenje slobodnog vremena, učenici razvijaju kognitivne sposobnosti i interesovanje za instrumente. Na ovim aktivnostima se kod učenika razvija ljubav prema muzici, te se otkrivaju potencijali i sklonosti prema specifičnim instrumentima.

  Slikastvo (lat. pictura) jedna je od osnovnih grana likovnog stvaralaštva, umijeće koje pomoću linija i boja daje na plošnoj podlozi prikaz pojava viđenih u stvarnosti. Za razliku od crteža i grafike, slikarstvo je ona umjetnost koja se izražava u prvom redu pomoću boje. Cilj ove aktivnosti je da kod učenika budi maštu slikarstva i djelo slikara, jasnije opažanje čulom vida. Radove naših slikara predstavljamo na internim izložbama.

  Hifz znači čuvanje, zaštita, pamćenje, memorisanje i očuvanje Kur'anskog teksta. Učenici u sklopu ove aktivnosti uče i memorišu kur'anske sure iz posljednjeg džuza - dijela Kur'ana, pri čemu se istovremeno osposobljavaju i za klanjanje namaza. Na ovim aktivnostima se dosta pažnje poklanja i kur'anskim porukama odlomaka koje uče, a sve to kroz korisne priče i kazivanje o poslanicima koji se spominju u Kur'anu.

  Odbojka je sport u kojem pored fizičkog treba uložiti i veliki intelektualni napor. Takmičari u odbojci razvijaju skočnost, orijentaciju, logiku i eksplozivnu snagu. Spontani načini i momenti predviđanja igre u datom momentu su od krucijalnog značaja. Također, razvija se fair play i poštovanje prema protivinku. 

  Košarka je sportska disciplina i sport visokog intenziteta. Pored usavršavanja kontrole lopte, kretanja i druženja u ranoj dobi djeteta, ona ostvaruje i pozitivan utjecaj na zdravlje. Povećava stepen izdržljivosti, utiče na pojačanje motoričke kontrole, ojačava zglobove, koordinaciju, podiže brzinu i unaprijeđuje socijalne vještine. Posebna odlika košarke se ogleda u tome što je timski sport i što kod djeteta stvara osjećaj pripadnosti kolektivu. Pohađanjem časova košarke učenici će usvojiti osnovne košarkaške elemente kao što su vođenje i dodavanje lopte, dvokorak, te uspješno primjenjivati prethodno navedene elemente u igri, a naravno sve to uz poseban fokus na fair play-u.

  Sportska oblast u kojoj preovladavaju motoričke sposobnosti brzine, koordinacije, okretnosti i niz drugih bitnih segmenata vezano za ovu aktivnost. Učenici se u toku ove aktivnosti, pored osnovnih elemenata, dosta fokusiraju na fair play, te ga prate sa ciljem razvijanja lijepih odnosa i fer igre. Cilj jeste timski duh koji treba da preovladava u ovoj oblasti.

  Olimpijska disciplina u kojoj je cilj pogoditi metu sa strijelom. Specifičnost streličarstva se ogleda u tome da svaki takmičar pokazuje svoje individualne sposobnosti i na taj način pokazuje limit vlastite tehnike, kao i psihologije samog izvođenja strijeljanja. U streličarstvu je u tom kontekstu izražena sportska borba s vlastitim granicama. U sklopu ove aktivnosti radimo na osnovama streličarstva.

  Streljaštvo je takmičarski sport koji razvija umijeće pogađanja pokretnih i nepokretnih meta korištenjem različitih vrsta oružja, i to specifično različitih tipova pušaka i pištolja. Specifičnost streljaštva vezana je za činjenicu da se svaki takmičar natječe, samostalno od ostalih takmičara, te je u tom kontekstu izražena sportska borba s vlastitim granicama. Dakle, ono što takmičaru stoji na putu do savršene izvedbe i najboljeg mogućeg rezultata nije drugi natjecatelj već, limiti, tehnike i psihologije samog strijelca, a što su elementi na koje se ponajviše fokusiramo na ovoj aktivnosti.

  Grafički dizajn je u osnovi bilo koji vizuelni medij koji ima cilj da izrazi komunikaciju, odnosno da pošalje poruku. U sklopu ove aktivnosti učenici istražuju umjetnost i vještine kombinovanja teksta i slike u reklamama, magazinima i knjigama, sa ciljem da nauče kako da uređuju fotografije, izrađuju plakate, brošure i slično. Koriteći slike, grafiku i tekst učenici kreiraju priču ili poruku koja će privući pažnju putem flyer-a, elektronskih novina ili video prezentacija.

  Cilj kreativne radionice je usvajanje novih znanja, kreativno i kvalitetno provođenje slobodnog vremena, kao i razvijanje stvaralačkih sposobnosti, mašte i kreativnosti, logičkog razmišljanja, pažnje, koncentracije, strpljivosti i drugarstva. Kreativna radionica je usmjerena na različite aktivnosti kroz koju djeca razvijaju maštu, kreativnost i dječije stvaralaštvo kroz izradu dekorativnih predmeta, poklona, instrumenata, lutaka, nakita, maski, slika, skultpura, različitih ukrasnih i djeci interesantnih predmeta, a sve od raznog materijala (papir, karton, plastika i sl.). Kroz kreativnu radionicu, djeca uče kako da prepoznaju svoje kreativne sposobnosti i izraze ih kroz različite projekte uz uzrasno prilagođene teme. Kroz ovaj vid relaksiranog rada, djeca svoj rad doživljavaju kao dio velike kreativne cjeline, razvijaju komunikacijske i društvene vještine, kao i saradničko ponašanje, te razvijaju ekološku svijest. Rad kreativne radionice je prilagođen željama učenika, u čijem stvaranju oni učestvuju svojim prijedlozima.

  Science program mlađe učenike priprema za predmetnu nastavu, a starijim učenicima pruža dodatno praktično iskustvo iz područja biologije, fizike i hemije. Kroz program se nastoji mlađim učenicima na jednostavan i kreativan način približiti sadržaj ovih nauka. Tako učenici na science programu izučavaju magnete, klijanje i rast biljaka, proizvodnju svijeća i sapuna, električnu struju i ćelije, a sve kroz praktične radove prilagođene njihovom uzrastu.

 •  
 •  
 •  
Osnovna škola "Mehmed Handžić"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111
Mobitel: (062) 757-557
Email: info@osmh.edu.ba