• PREDMETNA NASTAVA
  Predmetna nastava u OŠ „Mehemed Handžić“ predstavlja prirodni nastavak obrazovanja i odgoja učenika nakon razredne nastave, a realizira se od VI-IX razreda i prema Nastavnom planu i programu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

  Model cjelodnevnog boravka učenika u školi omogućava raspored koji, pored dovoljno vremena za relaksaciju, podrazumjeva fond od 35 časova sedmično. U sedmični fond časova su uključeni redovni časovi i dodatni časovi tako da učenici u OŠ „Mehmed Handžić“ imaju kvalitetan i odlično isplaniran cjelodnevni boravak.

        U fokusu odgojno-obrazovnog procesa je učenik i njegove lične sklonosti, interesi i talenti. Nastava iz svakog nastavnog predmeta  usmjerena je prema učeniku, a zasnovana je na minimalnim i optimalnim ishodima učenja. Minimalni ishodi učenja su put za postizanje kompetencija i konkretnih životnih vještina, dok su optimalni ishodi put ka višem nivou funkcionalnosti iz neke oblasti. 

    


  Učenicima, koji nastavne sadržaje usvajaju izvan okvira standarda (manje ili više), omogućeno je da kroz dodatne časove i individualni rad usvajaju nastavne sadržaje prema njihovom individualnom tempu i mogućnostima. 

  Suština cjelokupne nastave za sve učenike je razvijanje učeničkih kompetencija, vrlina, vještina kao i razvijanje učeničke kreativnosti, kritičkog razmišljanja te postizanje i primjena funkcionalnog znanja.


    


  To se u Osnovnoj školi “Mehmed Handžić”, osim putem redovnih i dodatnih časova, časova sekcije i dodatne nastave, realizira putem različitih učeničkih individualnih i grupnih projekata, te obilježavanjem i realizacijom različitih događaja i takmičenja, kako na nivou škole tako i šire. Ono što je karakteristično za našu školu jeste to da se učenici za ove događaje spremaju i za njih zanimaju tokom cijele školske godine, te kroz iste imaju priliku pokazati svoje talente i vještine.  Sve se to bilježi i predstavlja u školskom časopisu koji također velikim dijelom pripremaju i uređuju učenici naše škole.

  Učenici IX razreda se od samog početka školske godine spremaju za Eksternu maturu. Tokom godine, učenici imaju nekoliko pripremnih testova kako bi obnovili gradivo koje su usvajali tokom školovanja i kako bi se što bolje spremili za Eksternu maturu.

  Učenici izučavaju dva strana jezika, Engleski i Arapski, po redovnom planu i program Ministarstva, a  Njemački, Turski i Španski izučavaju na sekcijama koje sami odaberu. 

  Dosta pažnje se poklanja razvijanju navike čitanja kod učenika, kako kroz redovne lektire tako i kroz dodatno vrijeme koje učenici imaju priliku da provode u čitanju. 

    

   

   

 •  
 •  
 •  
Osnovna škola "Mehmed Handžić"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111
Mobitel: (062) 757-557
Email: info@osmh.edu.ba